Att bedriva en verksamhet med högt och fortlöpande förbättrat miljö- och säkerhetsmedvetande ingår i Karlshamns Hamns centrala verksamhetsmål.

Miljön

Detta är Karlshamns Hamns miljöpolicy

Karlshamns Hamn AB ska så långt det är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt vara en miljötänkande länk  i logistikkedjan som kontinuerligt arbetar med att minska vår miljöpåverkan. 
När det gäller den fysiska miljön och hamnens påverkan på omgivningen gynnas Karlshamns Hamn av lokaliseringen i huvudsak helt utanför de centrala delarna av staden.
Väg- och järnvägstillfarterna går direkt till hamnen, utan att passera tät bebyggelse.
Karlshamns Hamn har också ett system för omhändertagande av sludge, d v s oljerester och oljeavfall som uppstår i maskinrum och som inte får släppas ut till sjöss. Karlshamns Hamn mottager sludge kostnadsfritt.
Syftet med detta är att vi ska hantera oljeavfall på ett sådant sätt att onödig påverkan på miljön undviks.

Detta innebär att vi skall arbeta för en hållbar utveckling genom att:
  • Utnyttja våra resurser effektivt, förebygga föroreningar till miljön för att sträva mot en långsiktig hållbar utveckling.
  • Med dialog, information och utbildning höja medvetandet hos alla medarbetare kring miljöfrågor med tonvikt på sitt eget arbetsområde samt uppmuntra dem till att aktivt väga in miljön i det dagliga arbetet och komma med förslag på förbättringar.
  • Hålla oss uppdaterade och följa gällande miljölagstiftning.
  • Se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.
  • I möjligaste mån välja de varor och tjänster som innebär en mindre påverkan på miljön genom en aktiv dialog med våra leverantörer.
  • Förebygga miljöolyckor och upprätthålla en god beredskap för att begränsa effekten i händelse av olycka.