Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy är tillämplig på personer som är kunder eller leverantörer till oss.

Vi är måna om att skydda din personliga integritet och behandlar all information och alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. I alla sammanhang när vi behandlar personuppgifter eller annan viktig information vidtas lämpliga åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, spridning, ändring eller förstörelse.

Syfte/Omfattning

Syftet med vår integritetspolicy är att förklara hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi redogör även för dina rättigheter och hur du ska gå till väga om du har synpunkter eller vill framföra ett klagomål till oss.

Mål

Vår målsättning är att du ska känna dig trygg med att din personliga integritet skyddas och respekteras samt att dina personuppgifter behandlas korrekt. Alla personuppgifter ska behandlas varsamt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Vilken information behandlas?

Du kan direkt eller indirekt behöva ge oss följande information:

 • Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.
 • Betalningsinformation:  fakturainformation, bankkontonummer etc.

När du använder vår webbsida kan vi samla in följande information:

 • Information om hur du interagerar med våra tjänster: Hur du använder våra tjänster, svarstid för sidor, nedladdningsfel samt hur du når och lämnar tjänsten.
 • Enhetsinformation: Exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Vad gör vi med din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och för att kunna upprätthålla gällande avtal. Vi behandlar personuppgifter på följande lagliga grunder och för nedanstående syften:

Syfte med behandlingenLaglig grund för behandlingenAutomatiserat beslutsfattande*
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.Utföra åtaganden enligt vårt avtal med dig.Ja
För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla information, produkter och tjänster som du begär från oss. Utföra åtaganden enligt vårt avtal med dig.Ja
För att avgöra vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, t.ex. genom interna eller externa kreditbedömningar.Utföra åtaganden enligt vårt avtal med dig och följa tillämplig lagstiftning.Ja
För kundanalys, administration av våra tjänster och för vår interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål.Utföra åtaganden enligt vårt avtal med dig och andra berättigade intressen.Ja
För att förhindra missbruk av våra tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra.Utföra åtaganden enligt vårt avtal med dig och följa tillämplig lagstiftning. Ja
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen. Ja
För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra kreditriskmodeller med syfte att t.ex. minimera bedrägerier, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter.Andra berättigade intressen.Nej
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar och kapitaltäckningskrav. Följa tillämplig lagstiftning.Nej

Kommunikation*Det innebär att ett beslut automatiskt kan tas på grund av de uppgifter som du har lämnat till oss och att vi kan använda en sammanställning av dina uppgifter för att skapa en helhetsbild av dig och dina behov.

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information om de tjänster du använder hos oss samt information om liknande tjänster som kan vara av intresse. Vi kan även använda dina personuppgifter för att utföra kundnöjdhetsunder-sökningar gällande våra tjänster t.ex. via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill ta emot sådan kommunikation är du välkommen att kontakta oss eller så kan du avregistrera dig från våra utskick.

Vilka kommer vi eventuellt att dela din information med?

Vi kan komma att överföra eller dela din information med utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Vi kommer eventuellt dela din information med följande parter eller vid följande tillfällen:

Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom vår koncern
Vid behov kommer vi att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna genomföra åtaganden i enlighet med vårt avtal med dig och för andra syften som framgår i denna integritetspolicy.
 

Myndigheter
Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som exempelvis Polisen eller Skatteverket om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Observera att vi aldrig kommer att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Din data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom vår koncern eller av annan leverantör eller underleverantör. Då vi är fast beslutna om att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar din data så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalade åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt eller bokföring, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data
  Du kan begära en kopia (ett s.k. registerutdrag) och verifiera den information vi har om dig. Det är kostnadsfritt att begära en kopia.
   
 • Rätt till rättelse
  Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
   
 • Rätt att bli raderad ("rätten att bli glömd")
  Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Cookies och spårningstekniker

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera anpassade lösningar till våra användare av våra webbtjänster. Vill du veta mer om hur vi använder cookies är du välkommen att kontakta oss. Vi har ett dataskyddsombud som kan informera mera i detalj om hur vi arbetar med personuppgifter och integritetsskydd, kontakta vår växel för kontaktuppgifter.

Ansvar

Det åligger varje chef att sörja för att alla medarbetare som hanterar personuppgifter har tillräcklig utbildning och tekniska resurser för att något otillbörligt intrång i en registrerads personliga integritet inte ska förekomma.

Frågor, synpunkter eller klagomål?

Om du har några frågor gällande vår integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Karlshamns Hamn AB. Det gör du genom att skicka ett mail till jessica.karlsson@karlshamnshamn.se.

Vill du veta mer?

Kontakta Jessica Karlsson för mer information!
Mail