Sydostlänken kan ge tre gånger pengarna tillbaka

13. 08. 14

En satsning på Sydostlänken kan ge samhällsekonomin mer är tre gånger det investerade kapitalet tillbaka.

Det här är ett av argumenten för utbyggnad av Sydostlänken som Karlshamns Hamn framhåller i sitt yttrande över den Järnvägsutredning som gjorts. Utredningen, som nu är ute på remiss, innehåller ett gediget underlagsmaterial med 11 rapporter. Karlshamns Hamn menar att Järnvägsutredningen är ett mycket bra underlag för att genomföra Sydostlänks-projektet.

 

 

SYDOSTLÄNKEN KAN GE TRE GÅNGER PENGARNA TILLBAKA!   En satsning på Sydostlänken kan ge samhällsekonomin mer är tre gånger det investerade kapitalet tillbaka. 
Det här är ett av argumenten för utbyggnad av Sydostlänken som Karlshamns Hamn framhåller i sitt yttrande över den Järnvägsutredning som gjorts.
Utredningen, som nu är ute på remiss, innehåller ett gediget underlagsmaterial med 11 rapporter. Karlshamns Hamn menar att Järnvägsutredningen är ett mycket bra underlag för att genomföra Sydostlänks-projektet.  

Det framgår av utredningen att det är mycket svårt att hitta andra lösningar på de transporteffekter som Sydostlänken uppnår.
Vare sig Utredningen eller Trafikverket har kunnat visa på någon alternativ lösning till Sydostlänken där såväl de nationella som regionala tillväxtpotentialerna är tillgodosedda.  

En satsning på Sydostlänken kommer att ge följande viktiga effekter;   Sydostlänken kommer att underlätta importen och exporten i och med den snabbaste transportmöjligheten till den växande marknaden i östra Europa och Asien och utnyttja samverkan mellan järnväg och sjöfart.  Sydostlänken innebär en växande arbetsmarknad i sydöstra Sverige genom ökad persontrafik på järnväg och en halverad restid jämfört med dagens kollektivtrafik. Det kommer att öka människor möjlighet att pendla, vilket också innebär större möjlighet för företagen att anställa kompetent personal.  Den mycket hårt belastade södra Stambanan genom Skåne söder om Älmhult kommer att avlastas med 20 godståg per dygn genom att utnyttja Sydostlänken. Detta innebär en avlastning på Stambanans genom Skåne vilket kommer att vara till nytta för såväl persontågstrafik som godstågstrafiken.   Karlshamns Hamn AB är den största godshamnen på den svenska ostkusten och har sedan andra hälften av 1990 talet arbetet för att successivt utveckla den egna förmågan att hantera växande handelsvolymer mellan Skandinavien och östra Europa och på sikt Asien. Karlshamns Hamn och kommun har under de senaste ca 15 år genomfört investeringar på cirka 500 miljoner kronor i hamnområdet för att utveckla dessa handelsflöden.   Karlshamns Hamn hanterar såväl bulkgods, styckegods och roro-gods. RoRo-trafiken har en stabil tillväxt på ca 8-10 procent per år. Trafiken går till Klaipeda (en av Östersjöns största hamnar) i Litauen. Denna förbindelse är idag den största linjemässiga godsförbindelsen mellan Sverige och Baltikum och därifrån flöden vidare öster ut. Flödena är väl balanserade avseende export och import volymer. Linjen utgör också den enda förbindelsen öster ut från södra Sverige. Övriga förbindelser finns i Stockholmsområdet. Karlshamns Hamn skapar nu också förutsättningar för effektiv containerhantering i hamnen och på anslutande nybyggd kombiterminal. För mer information om Karlshamns Hamns svar och syn på Sydostlänks-projektet, kontakta Anders Wiberg, Strategisk chef på Karlshamns Hamn;anders.wiberg@karlshamnshamn.sealternativt 0454-30 50 29, 070-885 98 58