Frågor och svar - som vi ser på logistikaffären med tyska gasrör

17. 02. 10

Intresset för Karlshamns Hamns logistikaffär kring tyska rör till naturgasledningen Nord Stream 2 har varit och är stort. Här är en sammanställning över vanliga frågor och våra svar.

Svaren speglar vår uppfattning och fakta som vi har tillgång till. Vi är medvetna om att det kan finnas andra uppfattningar och fakta som andra får framföra och ansvara för.

 

NULÄGE;

Karlshamns Hamn har tecknat avtal med multinationella Wasco om en logistikaffär. Affären innefattar lossning av gasrör som kommer från fabriker i Tyskland. Rören ska lagras i Karlshamn tills läggningen sker i södra Östersjön. All hantering i hamnen och utlastning av rören ska göras av hamnens personal. Under hösten (2017) planeras leveranserna av rör från Tyskland att starta. Nu pågår arbetena i Karlshamns hamn med att iordningställa mark på lagringen av rören. Projekttiden är planerad till drygt två år. Logistikaffären är Karlshamns Hamns största enskilda affär någonsin och ger företaget intäkter kring 100 miljoner kronor. Den innebär att hamnen kan nyanställa 50-60 personer under delar av projekttiden. Affären, och framför allt, Nord Stream 2-projketet, har föregåtts av stor debatt.

I Interpellationsdebatten i Riksdagen den 28 februari kommenterade Utrikesminister Margot Wallström logistikaffären i Karlshamn och Nord Stream 2-projektet. Här är några sammanfattande punkter;

-Karlshamns hamn är en kommersiell hamn med omfattande handelsflöde, delvis med rysk anknytning

-Beslutet bygger på en helhetsbild av verksamheten i Karlshamn hamn, inte på enskilda uppgifter om antal fartyg

-Karlshams hamn kommer inte att hyras ut. Hamnen säljer en logistiklösning med lossning, lagring och lastning

-Den planerade verksamheten kan säkerhetspolitiskt hanteras tillfredsställande

-Regeringen har haft en god dialog med Karlshamns Kommun

-Handel över Östersjön är viktigt för Sverige

-Sverige har ingen legal grund för att stoppa Nord Stream 2-projektet.

Från lokalt politiskt håll har Karlshamns Kommun konsekvent drivet frågan och tydligt markerat skillnaden mellan Nord Stream 2-projektet och logistikaffären.

-Många tror att Karlshamns kommun har sagt ja till att den ryska gasledningen Nord Stream 2, men så är inte fallet. Karlshamns kommun och hamnbolaget har endast sagt ja till en logistikaffär som vi anser är bra för Karlshamns Hamn AB, kommunens företagare och även företag i övriga delar av Sverige, säger kommunalrådet Per-Ola Mattsson, Karlshamn. Ytterligare information finns i Karlshamns Hamns ”Destination Karlshamn NEWS 1/17” som finns på hamnens hemsida.

 

BAKGRUND/ALLMÄNT;

Fråga,

Vad handlar det om?

Svar;

Det ska byggas ytterligare en naturgasledning mellan Ryssland och Tyskland kallad Nord Stream 2 i anslutning till den som redan finns. När den ska byggas behövs hamnar för mellanlagring av rör till ledningen, som tillverkas i Tyskland. Karlshamns Hamn har vunnit ett anbud och har fördelarna att ligga geografiskt bra och att ha de resurser som efterfrågas. Karlshamns Hamn offererade logistiktjänster till Nord Stream 1 2007. Men då gick affären till Karlskrona hamn.

Fråga;

Varför all uppmärksamhet?

Svar;

Marknaden i Europa, med Tyskland som tung part, vill ha den nya kapaciteten. Uppfattningarna om den nya gasledningen är många. Vissa ser den som ett sätt för Ryssland att öka sitt inflytande över Europas energibehov. Andra ser säkerhetspolitiska konsekvenser eller en påverkan på användandet av fossila bränslen. Ledningen Nord Stream 1, som har dubbla rörledningar, finns redan sedan flera år tillbaka. Nu dubblas kapaciteten genom Nord Stream 2, med ytterligare två rörledningar, som ska läggas i anslutning till de som redan ligger där.

Fråga;

Varför ska man bygga den nya gasledningen?

Svar;

Sverige som nation är inblandad i många ledningar även över Östersjön. Då handlar det om försäljning av elenergi mellan länder. Nord Stream-projektet bygger på att det finns en säljare, Ryssland, och en köpare, Tyskland och Europa. Det är alltså inte en ”helt rysk affär”. Om ingen velat köpa naturgas så hade projektet rimligen inte genomförts. Efterfrågan är större än vad den befintliga ledningens kapacitet. Därför byggs ytterligare en ledning.

Fråga;

Har Sverige rättsliga möjligheter att stoppa den nya ledningen i Östersjön?

Svar;

Enligt Utrikesminister Wallström har Sverige ingen legal grund för att stoppa Nord Strem 2-projektet. Ledningen läggs huvudsakligen på internationellt vatten och bara delvis inom svensk ekonomisk zon och då kan Sverige inte förbjuda den. Ledningen ska miljöprövas av Sverige, men de kraven som kan ställas, kommer ledningen rimligen att uppfylla. Den nya ledningen ska läggas i direkt anslutning till den befintliga, som miljöprövats och godkänts av Sverige.

Fråga;

Kan Sverige stoppa bygget av den andra ledningen genom att förhindra att svenska hamnar används?

Svar;

Nej. Nord Stream kommer att bygga den nya ledningen. Om inte Karlshamns Hamn går att använda så köper man logistiktjänsten av annan hamn.

Fråga;

Gör Karlshamns Hamn logistikaffären med Ryssland?

Svar;

Nej. Karlshamn Hamn AB gör affären med det multinationella företaget Wasco, som har uppdraget att sköta logistik och läggning av rören åt Nord Stream 2-projektet, som har säte i Schweiz. Förhandlingarna gjordes med Wasco Europé BV i Holland. Avtalet är nu tecknat med dotterbolaget Wasco Coatings Germany GmbH, där även coatingfabriken i Mukran ingår. I coatingfabriken får stålrören ett yttre skyddande ”skal” av betong. Wasco Coatings ingår i Wasco Energy, en global aktör inom gas och oljesektorn med verksamhet i Asien, Afrika, Mellanöstern, Europa, Australien och USA. I vårt närområde finns Wasco i Norge. Huvudkontoret finns i Malaysia där bolaget är börsnoterat.

Fråga;

Vad är Karlshamns hamns uppgift i logistikaffären?

Svar:

Att ta emot rör tillverkade i Tyskland och mellanlagra rören i väntan på att de skeppas ut till läggningsplatsen i södra Östersjön. Rören som ska hanteras i Karlshamns hamn ska tillverkas av Europipe GmbH i Mulheim och förses med ett yttre betonglager i Mukran i Tyskland innan de transporteras till Karlshamn. Transporter och läggning av rör kommer att skötas av Allseas Group S.A. i Schweiz. Några ryska fartyg kommer inte att användas.

Fråga;

Kommer det att vara rysk anställd personal som hanterar rören i Karlshamns hamn?

Svar;

Nej. Hanteringen görs av Karlshamns hamns egen personal, under ledning av personal från Wasco

Fråga;

Kommer det att vara ryska vakter eller rysk militär personal som bevakar rören i Karlshamn?

Svar;

Nej. Bevakningen av rören ska göras av ett svenskt vaktbolag för att skydda rören mot sabotage.

Fråga;

Hyr Wasco eller Nord Stream Karlshamn hamn?

Svar;

Nej Karlshamns Hamn ska inte hyras ut! Karlshamns hamn säljer en logistiktjänst till det holländska företaget Wasco, på samma sätt som till andra kunder. De tyska rören lagras inom hamnområdet och hanteras där av hamnens  personal.

 

 

MÅNGA MISSUPPFATTNINGAR OM RYSK NÄRVARO I HAMNEN

Röraffären kommer INTE att leda till ökad rysk fartygstrafik till Karlshamns hamn. INGA ryska fartyg ska användas! Även när gäller ”befintlig rysk närvaro” i Karlshamns hamn råder missuppfattningar. Det beror på vad man menar med ”rysk närvaro” eller ”rysk anknytning”. Menar man enbart fartyg med rysk flagg? Fartyg med helt eller delvis rysk besättning? Eller med ryskt gods? Ryska passagerare? Fartyg som kommer med gods från ryska hamnar? Eller fartyg som kommer med ryskt gods från andra hamnar är ryska? Det finns ingen entydig täckande statistik som visar hur stor den samlade ”ryska närvaron” är i Karlshamns hamn.

En del av den befintliga ”ryska närvaron” består av ryska fartyg och ryska besättningar. Den delen har Kustbevakningen statistik över. Tyvärr missuppfattade vi delårssiffrorna från Kustbevakningen. 170208 kom Kustbevakningen med nya uppgifter för hela 2016. De siffrorna visar att det kom 916 ryska besättningsmän, 44 fartyg med helrysk besättning och 149 fartyg med delvis rysk besättning. Dock innefattar Kustvakningens siffror enbart föranmälda fartyg. Utöver dessa ankommer;

•350-400 färjor där det frekvent förekommer ryska chaufförer, ryska passagerare, rysk personal och ryskt gods.

•Många handelsfartyg från annan svensk hamn, s k inrikes trafik, som även de kan ha rysk besättning

Oavsett hur man väljer att definiera ”rysk närvaro” så kan konstatera att den är stor och etablerad sedan gammalt i Karlshamns hamn. Och är en trafik som har stor betydelse för svenska och nordiska företag nu och i framtiden. Karlshamns hamn har flera hamnar med ”rysk” trafik. En är bränslehamnen Sutudden, där rysk olja dominerar. I Stillerydshamnen, där rören ska hanteras, finns färjetrafiken till Klaipeda med ryskt gods, ryska chaufförer och ryska passagerare. I Stillerydshamnen hanteras även importen av massaved och träflis från Ryssland. EON har en bränslekaj för olja och gas, som till stor del kommer från Ryssland. Dessutom finns en angränsande privat kaj i Elleholm där Schweden Splitt skeppar ut sten till bl a Ryssland

 

RÖRAFFÄREN ÄR INTE DET VIKTIGASTE

Fråga;

Är den här affären med rörhantering jätteviktig för Karlshamns hamn?

Svar;

Nej. Affären är stor och därmed givetvis ekonomiskt betydelsefull. Men den viktigaste frågan för Karlshamns hamn, och svenska och nordiska företag, är att godsflödet österut via Karlshamn får fortsätta att utvecklas. Om Regeringen eller Försvaret skulle införa begränsningar av trafiken, eller stoppa/ allvarligt försvåra kontakter och godsflödet med t ex Ryssland, skulle det få stora negativa konsekvenser. Att driva och utveckla Karlshamns Hamn som storhamn på sikt och exkludera fartyg och gods från Ryssland eller med någon anknytning till Ryssland är knappast möjligt.

 

HAMN BYGGER PÅ ÖPPENHET OCH HANDEL

Fråga;

Vore det inte enklare för Karlshamns Hamn att tacka nej till röraffären och slippa kritik?

Svar;

Hamnverksamhet i en handelshamn som Karlshamns bygger på öppna gränser, handel, utbyte och samarbete mellan länder. Det ligger i ”hamnens DNA” att tänka så. Vi tror mer på handel än murar som långsiktigt fredlig relation mellan länder. Att utesluta fartyg eller medborgare från en nation känns helt främmande för oss. Vi har sedan gammalt goda relationer med Ryssland, genom ryska fartyg och ryska besättningsmän frekvent i hamnen, och vill fortsätta att ha det.

 

ALLVARLIGT MED SVENSK HANDELSBLOCKAD

Fråga;

Kan inte Sverige bara sätta stopp för den här affären?

Svar;

Tyska rör. Multinationella Wasco kund. Svensk personal i hamnen. Ingen rysk personal och inga ryska fartyg. Om Sverige ska säga nej till detta, skulle det enligt uppgift bero på stort ryskt inflytande över själva gasledningen. Att stoppa eller försvåra handelsutbyte med Ryssland skulle innebära att Sverige inför eget handelshinder, vilket rimligen skulle var en mycket drastisk åtgärd för Sverige som fredsivrande nation och för svenska och nordiska företag med ryska affärsrelationer.

 

FINLAND OCH TYSKLAND GILLAR

Fråga;

Hur ser man på gasledningsprojektet i Finland?

Svar;

Finlands Regering ser ledningen som ett rent kommersiellt projekt. I Hangö och Kotka, som blir de finska hamnarna för projektet, är man glada över att de har valts, på samma sätt som vid Nord Stream 1. Även Tyskland har, bl a genom Förbundskansler Angela Merkel vid sitt besök i Sverige nyligen, klart deklarerat att man ser projektet som helt kommersiellt.

 

MILJÖPRÖVAS

Fråga;

Är naturgasledningen farlig för miljön?

Svar,

Ledningen prövas av berörda enligt berörda länders miljösyn. Den nya ledningen ska ligga intill den befintliga som miljöprövats och godkänts. Det är långsökt att den nya ledningen ska anses annorlunda från miljösynpunkt. En del kritiker menar att ledningarna ökar Europas beroende av fossila bränslet naturgas. Andra menar att svenska politiker borde ha fokus på det svenska användandet och beroendet av fossila bränslen. Sverige importerar uppåt hälften av råoljebehovet från Ryssland. (statisk från SPIB, Svenska Petroleum och Biodrivmedelsinstitutet). Karlshamns hamn tillhör landets stora oljehamnar. I Karlshamns lagras stora volymer raffinerade produkter och gas från Ryssland.

 

SKILLNAD MELLAN SLITE OCH KARLSHAMN

Fråga;

Varför nej i Slite och ja i Karlshamn?

Svar;

Förutsättningarna för röraffären i hamnarna är helt olika. I Slite gällde det att hyra ut förfoganderätten över hamnen och ett område. I Karlshamn köper Wasco en logistiktjänst som Karlshamns hamn levererar med egen personal. Slite har ingen, eller mycket liten, befintlig godstrafik österut. Karlshamn har betydande trafik som har stor betydelse för många svenska och nordiska företag. Karlshamns hamn är störst i Sverige när det gäller rullande gods till Balticum.

 

RÖREN ÄR INTE ”FARLIGA”

Fråga;

Är rören farliga?

Svar;

Det handlar om cirka 12 meter långa stålrör som har ett yttre skal av skyddande betong. Rören och arbetet med betongskiktet görs i Tyskland. Rören är helt tomma när de transporteras och lagras.

 

FRAMTIDEN INNEFATTAR SAMVERKAN MED RYSSLAND OCH MÅNGA ANDRA LÄNDER ÖSTERUT

Fråga;

Varför är Ryssland och östra Europa viktigt för Karlshamns hamn?

Svar;

Ryssland och östra Europa är viktiga marknader för svenska företag. Hamnen är baserad på det ökande godsflödet österut och vi har kapacitet i hamnen för tillväxt. Att stoppa eller begränsa rysk gods och samverkan med Ryssland skulle få allvarliga konsekvenser för många företag. Stora investeringar har gjorts i Karlshamn för att möta det ökade godsflödet österut. En del investeringar är delfinansierade av EU med syfte att öka handelsutbytet mellan västra och östra Europa. Under många år har Karlshamns Hamn deltagit i arbetet att etablera ett nytt godsflöde mellan Norden och Kina bl a via Ryssland och Transsibiriska järnvägen. Bara de senaste månaderna har det varit två delegationer från Kina på plats i Karlshamn för att få igång ett sådant godsstråk. Flera stora svenska företag är mycket intresserade av en järnvägsförbindelse till Kina. I Karlshamn och regionen finns även andra företag med etablerade affärsrelationer i östra Europa, inklusive Ryssland. Karlshamns Hamn har god tillväxt och tillförsikt för framtida utveckling, även om hamnen skulle förlora röraffären i konkurrens med någon annan hamn. Men om hamnen inte för göra affären för att Regeringen eller Försvaret begränsar tillväxtmöjligheterna, eller inför egna restriktioner för handel med Ryssland, skulle det i ett längre perspektiv kunna vara avgörande för Karlshamns Hamns överlevnad. Därför är konsekvenserna av ett nej avgörande. Att utesluta fartyg från Ryssland eller någon annan nation känns helt främmande för oss. Vi har, sedan gammalt, goda ryska relationer genom besök av ryska fartyg och ryska besättningsmän i hamnen.

 

AFFÄREN BRA FÖR FLER ÄN KARLSHAMNS HAMN

Fråga; Är det bara Karlshamns hamn som tjänar på affären?

Svar; Nej. För Karlshamns hamn ger logistikaffären en ökad omsättning på cirka 100 miljoner kronor och innebär att hamnen kan nyanställa 50-60 personer under delar av projekttiden, motsvarande 20-24 heltider under hela projekttiden. Marken som rören ska lagras på kommer att iordningställas och blir därmed en långsiktig tillgång för hamnen.  Affären kommer också att ge en betydande sysselsättning för många andra verksamheter i Karlshamns-regionen, som t ex skeppsmäklare/speditörer, lotsar, transportföretag, olika serviceföretag, hotell m fl som krävs för verksamheten.

HELT SLUT EFTER CIRKA TVÅ ÅR

Fråga; Kommer Wasco att vara kvar i Karlshamn?

Svar; Nej. Tidplanen, som den ser ut nu, innebär att det kommer att lagras in rör från Tyskland i slutet av 2017, för att sedan under en intensiv period skeppas ut till monteringsplatsen i södra Östersjön. Totalt handlar det om en tvåårsperiod för Karlshamns Hamn. Ingen fortsatt verksamhet för projektet ska skötas från Karlshamn. Efter rörlagringen har Karlshamn Hamn ett mer än 200.000 m2 stort hårdgjort och inhägnat förstklassigt område i direkt anslutning till kaj. Detta kan användas för hamnens fortsatt expansion och blir en ny resurs för kunder som behöver ytor.