Miljö

Att bedriva en verksamhet med högt och fortlöpande förbättrat miljö- och säkerhetsmedvetande ingår i Karlshamns Hamns centrala verksamhetsmål.

När det gäller den fysiska miljön och hamnens påverkan på omgivningen gynnas Karlshamns Hamn av lokaliseringen i huvudsak helt utanför de centrala delarna av staden. Väg- och järnvägstillfarterna går direkt till hamnen, utan att passera tät bebyggelse.

Karlshamns Hamn har också ett system för omhändertagande av sludge, d v s oljerester och oljeavfall som uppstår i maskinrum och som inte får släppas ut till sjöss. Karlshamns Hamn mottager sludge kostnadsfritt.

Syftet med detta är att vi ska hantera oljeavfall på ett sådant sätt att onödig påverkan på miljön undviks.